مطالعه حاضر با عنوان The effects of laser acupuncture on chronic tension headache در سال ۲۰۰۵ در مجله Acupunct Med به چاپ رسیده است و اثرات لیزر آکوپانکچر را در سردردهای مزمن تنشنی بررسی کرده است. در ادامه چکیده مطالعه را می خوانیم. مقدمه : طب سوزنی در حال تبدیل شدن به یک ابزار قابل قبول در طب تکمیلی ‭(complementary medicine )‬ می باشد و در کشورهای بزرگ دنیا بررسی میزان تاثیر طب سوزنی بر روی سردرد مزمن تنشنی و سایر انواع سردرد هم اکنون انجام می شود. یکی از روشهای تحریک سالم و بدون خطر طب سوزنی، استفاده از تحریک با لیزر کم توان است. از طرفی در کشور ما و حتی بسیاری از کشورها، سردرد مزمن تنشنی ‭(Chronic tension type headache)‬، یک ‭Case‬ شایع بیماری اعصاب است و تاثیر آن بر کیفیت زندگی افراد مبتلا بسیار زیاد است. از آنجا که طب سوزنی بر روی سردردهای مزمن تنشنی بررسی شده است و نتایج حاصل، رضایت بخش بوده و تنها چیزی که امروزه این روش را از پذیرش جامعه پزشکی دور می سازد احتمال انتقال عفونت و بیماری واگیردار (‭invasive‬ بودن روش) می باشد، در این مطالعه بر آن شدیم که از تابشهای لیزر کم توان ( با طول موج خروجی ‭۸۳۰nm‬) استفاده کنیم تا احتمال انتقال بیماری و سایر اثرهای سوء جانبی ناشی از طب سوزنی رایج به حداقل برسد و نیز زمینه جدیدی در درمان بیماریها با استفاده از روشهای فیزیکی و کم خطر ایجاد شود. مواد و روشها: در این تحقیق۵۰ ‬نفر بیمار مبتلا به سردرد مزمن تنشنی با استفاده از معیارهای انجمن بین المللی سردرد ‭(International headache society)‬ توسط دو پزشک متخصص اعصاب و روان انتخاب و ارجاع شدند که پس از کسب رضایت نامه کتبی از تمامی آنها، به طور تصادفی ‭(Randomized)‬ در دو گروه درمان ‭(Treatment)‬ و پلاسبو ‭(Placebo)‬ قرار گرفتند. بیماران از حقیقی یا غیر حقیقی بودن تابشهای لیزری ناآگاه بودند و این مطالعه به روش‭Single Blind Placebo Controlled”‬” انجام گرفت. برای اعمال تابشهای لیزری حقیقی یا غیرحقیقی به نقاط طب سوزنی مربوط به سردرد مزمن تنشنی از دستگاه اندولیزر‭ ۴۷۶ ‬ساخت شرکت انراف-نانیوس هلند استفاده شد و برای یافتن نقاط مناسب برای درمان سردرد مزمن تنشنی از یک رفرنس معتبر ‭(Clinical Acupuncture)‬ استفاده شد. طبق معمول روشهای سوزنی برای هر ناحیه سردرد یک نقطه موضعی ‭(Local)‬ و یک نقطه دیستال ‭(Distal)‬ انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات لازم از پرسشنامه های ویژه سردرد مزمن تنشنی استفاده شد که این پرسشنامه ها در زمانهای قبل از شروع درمان ‭(Pre-treatment)‬ و فواصل یک ماهه بعد از درمان ‭(Post-treatment)‬ تا‭ ۳ ‬ماه ‭(Follow up)‬ به بیماران داده شد تا اطلاعات جمع آوری شده و مورد تحلیل، مقایسه و بررسی آماری قرار گیرد. نتایج : برای تجزیه و تحلیل آماری از روشهای ‭Wilcoxons test‬، ‭Paired T- test‬، ‭Kolmogorov-Smiroaovs‬ استفاده شد. سه متغیر در نظر گرفته شده در فرض، یعنی‭VAS‬، تعداد روزهای سردرد در ماه، طول مدت حملات سردرد ‭Pvalue< 0.01‬ در گروه درمان تفاوت بسیار قابل ملاحظه ای نسبت به قبل از درمان نشان دادند. قابل ذکر است که در گروه پلاسبو، سه متغیر فوق الذکر نسبت به زمان قبل از درمان تفاوت چندانی را در مقایسه با گروه درمان نشان ندادند. بحث و بررسی : در این مطالعه این موضوع به اثبات رسید که تابشهای لیزر کم توان با پارامتر های لازم، قادر به تحریک نقاط طب سوزنی مربوط به سردرد تنشنی هستند و این یافته ها می توانند به عنوان پایه و اساس تحقیقات بعدی در زمینه استفاده از تابشهای لیزر کم توان روی سایر نقاط طب سوزنی مورد استفاده قرار گیرند.

منبع:

Narges Sadat Ebneshahidi , Mojtaba Heshmatipour, Alireza Moghaddami, Payam Eghtesadi-Araghi. The effects of laser acupuncture on chronic tension headache–a randomised controlled trial. Acupunct Med,2005 Mar;23(1):13-8

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15844435/