اثرات سودمند استفاده از لیزر درمانی در بیماران مبتلا به وزوز گوش در مطالعات متعددی عنوان شده است.Jan Tuner  و Lars Hode در کتاب The Laser Therapy مطالعات در این زمینه را بررسی کردند که در ادامه بطور خلاصه به آنها اشاره خواهیم کرد.

ویت یکی از پیشگامان این رشته بود، او از سال ۱۹۸۹ تزریق جینکوبیلوبا (۱۷/۵ میلی گرم عصاره خشک به ازای هر ۵ میلی لیتر آمپول) و لیزردرمانی را بصورت ترکیبی روی بیش از ۵۰۰ بیمار مبتلا به وزوز گوش استفاده کرد. ویت ادعا کرد، بیش از ۶۰ درصد این بیماران، به طور کامل یا قابل ملاحظه ای تسکین یافتند. لیزر مورد استفاده ی ویت، ترکیبی از لیزر HeNe با ۱۲ میلی ولت خروجی و لیزر GaAs با ۵ دیود لیزر بود، که هر یک خروجی و قدرت متوسط ۱۵ میلی ولت داشتند.

محقق دیگری بنام اسوبُدا تاثیر قابل توجهی در ترکیب جینکوبیلوبا / لیزردرمانی دریافت نکرد. اگرچه، طبق گزارش ویت تزریق جینکوبیلوبا مورد استفاده، فقط در سطح درمانی (رقیق شدگی D3=1:1000) بود.

در مطالعه دیگری پلاس، ۴۰ بیمار مبتلا به وزوز گوش را با ۵۰ میلی گرم جینکوبیلوبا درمان کرد. ۲۰ بیمار پرتو افکنی لیزر مصنوعی و ۲۰ بیمار لیزر واقعی دریافت کردند. او از لیزر درمانی بصورت ترکیبی از لیزر HeNe با خروجی ۱۲ میلی ولت و لیزر GaAs با ۵ دیود لیزری که هر یک دارای خروجی و قدرت متوسط ۱۵ میلی ولت بود، استفاده کرد. در این تحقیق، ۵۰ درصد بیماران، در مقایسه با گروه کنترل در هر دو یافته های خودارزیابی و شنوایی سنجی، کاهش وزوز گوش را تا بیش از ۱۰ دسیبل نشان دادند.

منبع:

Tuner J, Hode L. The new laser therapy handbook. Prima Books, Sweden .2010