یکی از درمان های موثر در وزوز گوش با منشاء ماهیچه ای، لیزر درمانی است. لیزر در کنار درمان های موثر بر عضلات از جمله درمان های دستی، آزادسازی مایوفشیال و تمرین درمانی، می تواند نتایج بهتر و سریع تری به دنبال داشته باشد. بطور خلاصه درمان پیشنهادی ما در این نوع وزوز گوش شامل ترکیب درمان های زیر است:

  1.  لیزر در نواحی حساس به لمس در ماهیچه های فک و گردن، بین ۵ تا ۱۵ ژول انرژی در هر نقطه بسته به اندازه و محل ماهیچه لازم است تابیده شود. ۲ تا ۳ جلسه لیزر درمانی در هفته بر اساس سیر بهبود توصیه می شود. الویت با انتخاب لیزرهای GaAlAs یا GaAs است.
  2. آموزش اصلاح وضعیت سر و گردن (طبیعی کردن حالت غیرعادی). آموزش نحوه شل کردن ماهیچه های سر و گردن، شانه ها و بویژه ماهیچه های مسئول جویدن.
  3. آموزش در مورد کشش (Stretching exercise) ماهیچه های پس سری (ماهیچه های بزرگ و کوچک پشت سر)، ماهیچه های فوقانی و میانی عضله ذوزنقه ای و ماهیچه های پشت شانه و عضله بالابرنده کتف. لیزر درمانی نواحی حساس به لمس در این ماهیچه ها نیز توصیه می شود.
  4. اصلاح سبک زندگی (بهبود کیفیت خواب، کاهش استرس ها، برنامه منظم ورزشی، تغدیه مناسب و ..)

References

Tuner J, Hode L. The new laser therapy handbook. Prima Books, Sweden .2010