لیزرهای کلاس IV یا لیزرهای پرتوان، همانند لیزرهای کم توان و توان متوسط، مدالیته ای برای ترمیم در سطوح سلولی هستند. لیزر کارکرد سلول را در جهت ترمیم و بهبود عملکرد تغییر می دهد. مهمترین اثرات درمانی لیزرهای کم توان و پرتوان، ترمیم بافت نرم، کاهش درد و التهاب، کنترل ادم، بهبود گردش خون و جریان لنف است.

لیزر مدالیته ای است با اثرات غیر حرارتی که در فاز حاد و در التهاب نیز قابل استفاده است و این از مزایای لیزر درمانی محسوب می شود. لیزر در واسطه های شیمیایی تغییراتی ایجاد می کند که می تواند در کنترل التهاب موثر باشد. بافت هدف لیزر، میتوکندری و غشاء سلولی است و به عبارتی محل اصلی رسپتورهای لیزر در این محل قرار دارد. طبق یافته های آزمایشگاهی، لیزر درمانی تا ۳۰۰ برابر باعث بهبود متابولیسم سلولی می شود. با افزایش ATP سازی باعث افزایش تنفس سلولی و ترمیم می شود. از آنجا که لیزر امواج الکترومغناطیس است، بافت چربی عایق و مانع عبور آن می شود، بنابراین انتخاب محل درمان برای نتیجه درمان مهم است. اگر منطقه درمان تعریق کند یا به هر دلیلی مرطوب شود، آب لیزر را در همان سطح پوست جذب می کند.

تفاوت لیزرهای کلاس IV با لیزرهای کم توان، همان توان یا Power است. فیزیک موج با فیزیک نور متفاوت است. در فیزیک نور، عمق نفوذ با فرکانس نیست. اگر قرار باشد ۴ ژول به بافت هدف بتابانیم، می توانیم ۸ ژول با ۵۰% Duty Cycle بدهیم. به عبارتی در آن ناحیه همان ۴ ژول تابانده ایم. این قانون در لیزرهای کم توان و پرتوان صادق است.

راز اثرات درمانی لیزرها در انتخاب فرکانس است. این یافته توسط دانشمندی به نام نیکولای تسلا بیان شد. از نظر او همه چیز در حرکت (فرکانس) نهفته است. وقتی از لیزرهای کلاس IV استفاده می کنیم، انتخاب فرکانس اثرات درمانی ما را تعیین میکند. پارامترهای زیر بر اساس یافته های او پیشنهاد می شود:

در مرحله التهابی : فرکانس ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ هرتز

کاهش درد : ۱ و ۱۰۰ هرتز

ترمیم زخم : ۳۰۰ هرتز

کاهش ادم : ۱۰۰۰ هرتز

بهبود گردش خون: ۷۰۰ و ۲۵۰۰ هرتز

اثر بر سیستم ایمنی: ۹۰۰ هرتز

اصل دیگر در لیزرهای کلاس IV ، قانون آرنت شولز است. به این معنا که مهار یا تحریک بافت به دوز وابسته است. بر اساس این قانون، ژول بالای ۱۰ به مهار دردهای مزمن کمک می کند و در دردهای حاد ژول کمتر از ۱۰ نیاز است. تاباندن ۴ ژول در دردهای حاد کاملا بی خطر است و می توان به تدریج و با بهبود شرایط بیمار به ۱۰ ژول طی چند جلسه رسید.

Arndt-schulz law for Laser Therapy

بر اساس این قانون، پارامترهای زیر پیشنهاد می شود:

ترمیم بافت : ۴ – ۸ ژول

کاهش التهاب و درد حاد : ۰/۵ – ۱ ژول

کاهش درد مزمن : ۱۰ – ۴۰ ژول

بهبود جریان لنف: ۶ – ۸ ژول


منبع:

WORLD ASSOCIATION FOR LASER THERAPY (WALT)

energy-laser.com