آکوپانکچر (طب سوزنی) بطور گسترده ای در درمان انواع درد و بویژه سردرد در نقاط مختلف جهان با سابقه ای طولانی، بکار می رود. اما لیزر آکوپانکچر (تابش لیزر بر روی نقاط طب سوزنی) در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است و با اینکه مطالعات کمی در این زمینه در دست داریم، درمانگران زیادی استفاده از لیزر آکوپانکچر را به روش سنتی آن ترجیح می دهند. ترس بیمار از سوزن، عفونت در محل فرو کردن سوزن و مدت زمان طولانی درمان، سبب شده است درمانگر و بیمار روشهای غیرتهاجمی مانند لیزر آکوپانکچر را در درمان درد و سردرد انتخاب کنند.