تعداد زیادی نقاط آکوپانکچر در درمان سردرد، در متون مختلف بیان شده است. در این پست قصد داریم تعداد مشخصی نقاط موثر را در لیزر آکوپانکچر در درمان سردرد، معرفی کنیم. این نقاط شامل LU7, LI4, Gb14, Gb20, بصورت دوطرفه می باشد. پارامتر موثر تابش لیزر بر روی هر نقطه، ۴۳ ثانیه با شدت ۱.۳ ژول (۱۳ ژول بر سانتی متر مربع) پیشنهاد شده است. همچنین تعداد جلسات درمانی، ۱۰ جلسه ( ۳ روز در هفته) عنوان شده است.
منبع
The effects of laser acupuncture on chronic tension headache_ a radomised controlled trial
Narges Sadat Ebneshahidi et al. Acupunct Med. 2005 Mar